บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า

area2บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า

ประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นเวลานาน โดยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด แต่ยังปรากฏปัญหาสำคัญในสังคมไทย นั่นคือ ปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินที่ไม่เป็นธรรมมีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินอยู่กับคนบางกลุ่มของประเทศเท่านั้น ในขณะที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนยากจนและเกษตรกรรายย่อยไม่มีที่ดินถือครองหรือไม่มีโอกาสในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม: บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า