นโยบายและกฎหมาย

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย การจัดหมวดหมู่นโยบายที่ดิน เล่ม 1 233
รายงานฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย 223
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 1238
ร่าง พระราชบัญญัติ สภาชาวนาและเกษตรกรแห่งประเทศไทย 443
ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร พ.ศ. (ฉบับภาคประชาชน) 646
การจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 2554 2126
พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 1684
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 723
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 700