เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิชีวิตไท (Local Act) หรือในชื่อย่อว่า "โลโคลแอค" เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรไร้ที่ดินที่มีอยู่จำนวนมาก โดยทำงานสนับสนุนการปกป้องสิทธิที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกร สิทธิในการได้มาซึ่งที่ที่ดินทำกินเพื่อการยังชีพ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิในการทำการผลิตที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น

โลโคลแอค ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพเกษตรกร การจัดเวทีสัมมนาวิชาการ เวทีสาธารณะ และการรณรงค์ในระดับนโยบาย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเกษตรกร ในการกำหนดนโยบายที่ดิน และนโยบายสาธารณะที่สำคัญของสังคม

โลโคลแอค ก่อตั้งขึ้นใน ปี 2548 โดยการตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร เพื่อป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเบี้ยล่างในโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน ภายใต้กระแสเสรีนิยมใหม่ซึ่งที่ดินกลายเป็นสินค้า รวมทั้งการคิดค้นทางเลือกทางออก ระดับนโยบายและระดับพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องตกเป็นแรงงานราคาถูก ทำการผลิตให้กับกลุ่มทุน กลุ่มธุรกิจและเจ้าของที่ดิน ซึ่งกำลังได้รับผลประโยชน์จากโครงสร้างการผลิตและการตลาดที่เป็นอยู่ปัจจุบัน

โลโคลแอค มีภารกิจหลักในการทำงานรณรงค์สิทธิของคนไร้ที่ดินและที่อยู่อาศัยกับสาธารณชน รณรงค์นโยบายและกฎหมายการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม และสนับสนุนแนวทางการจัดการที่ดินและเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์
     1. พัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้เรื่องการเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
     2. ส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่องค์กรประชาชน กลุ่มหรือเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาการเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
     3.ประสานงานความร่วมมือระหว่างองค์กรประชาชน กลุ่มหรือเครือข่ายให้ความเข้มแข็งในการทำงาน เพื่อพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
     4.พัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการพัฒนาการเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

กรรมการ
1. นางสุภา ใยเมือง                              ประธานกรรมการ
2. ศ.สุริชัย หวันแก้ว                              รองประธานกรรมการ
3. นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข               กรรมการ
4. ดร.บัญชร แก้วส่อง                            กรรมการและเหรัญญิก
5. ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์                    กรรมการ
6. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                กรรมการ
7. นางสาวพงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์         กรรมการและเลขานุการ

campagn

book

ผู้เข้าชม

วันนี้1481
เมื่อวานนี้1237
สัปดาห์นี้2718
เดือนนี้27440
เริ่ม พ.ค. 56 จำนวนผู้เข้าชม 1168034
Visitor IP : 54.147.29.160 18 มิถุนายน 2562

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์